SIKMA

2014 Y?l? S?kma Gn

Geleneksel hale gelen her y?l dzenledi?imiz Bahar ?enlikleri kapsam?nda bu y?l ?enlikler iptal edilmi? olup sadece SIKMA GN’mz ger?ekle?tirmi? bulunuyoruz. Daha Fazla ?

okulumuzda_basin

Bas?nda Okulumuz De?erler E?itimi Projesi

DE?ERLER E??T?M? PROJES? Gaziantep ?l Milli e?itim mdrl?nn tm okullarda uygulad??? De?erler E?itimi Projesi ile her ay bir de?erler e?itimi projesi icra edilmektedir. Mart ay?n?n konusu Do?ruluk ve Drstlktr. Daha Fazla ?

VEFA

Okulumuza ?smini Veren Hac? Sani Konuko?luna Vefa ?rne?i

Okulumuz ??retmen ve ??rencilerinden, okulumuza ismini veren Hac? Sani Konuko?lunu mezar? ba??nda anarak Vefa ?rne?i sergilemi?lerdir. De?erler E?itimi etkinli?inden biri olan “Sorumluluk ve Vefa” de?erimizi ya?atmak i?in merhum Hac? Sani Konuko?lu vefat?n?n Daha Fazla ?

En_Degerli_Okul_Belgesi

Okulumuz Temizlik Etkinli?inden Dolay? “EN DE?ERL? OKUL” Se?ilmi?tir

Milli E?itim Mdrl?mzn; “Gaziantep’e De?er” projesi uygulanm?? olup KASIM AYI TEM?ZL?K Etkinli?inden dolay? ba?ar?l? bulunmu? ve “EN DE?ERL? OKUL” Se?ilmi?tir. Daha Fazla ?

Degerler_Egitimi

DE?ERLER E??T?M? ETK?NL???

Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan tm e?itim-??retim kurumlar?nda uygulamaya koydu?u “De?erler E?itimi” faliyetleri uygulanmaya ba?land?. Daha Fazla ?

2014 Y?l? S?kma Gn

SIKMA

Geleneksel hale gelen her y?l dzenledi?imiz Bahar ?enlikleri kapsam?nda bu y?l ?enlikler iptal edilmi? olup sadece SIKMA GN’mz ger?ekle?tirmi? bulunuyoruz.

Bas?nda Okulumuz De?erler E?itimi Projesi

okulumuzda_basin

DE?ERLER E??T?M? PROJES?
Gaziantep ?l Milli e?itim mdrl?nn tm okullarda uygulad??? De?erler E?itimi Projesi ile her ay bir de?erler e?itimi projesi icra edilmektedir. Mart ay?n?n konusu Do?ruluk ve Drstlktr.

Okulumuza ?smini Veren Hac? Sani Konuko?luna Vefa ?rne?i

VEFA
Okulumuz ??retmen ve ??rencilerinden, okulumuza ismini veren Hac? Sani Konuko?lunu mezar? ba??nda anarak Vefa ?rne?i sergilemi?lerdir.

De?erler E?itimi etkinli?inden biri olan “Sorumluluk ve Vefa” de?erimizi ya?atmak i?in merhum Hac? Sani Konuko?lu vefat?n?n 20. y?l?nda mezar? ba??nda an?larak ??rencilerimize bu de?erlerimizi ya?atm?? olduk. Gaziantepe ve e?itime b?yle bir okulu kazand?rd??? i?in merhuma Allahtan rahmet ve ?kranlar?m?z? sunuyoruz.

Okulumuz Temizlik Etkinli?inden Dolay? “EN DE?ERL? OKUL” Se?ilmi?tir

En_Degerli_Okul_Belgesi

Milli E?itim Mdrl?mzn; “Gaziantep’e De?er” projesi uygulanm?? olup KASIM AYI TEM?ZL?K Etkinli?inden dolay? ba?ar?l? bulunmu? ve “EN DE?ERL? OKUL” Se?ilmi?tir.

DE?ERLER E??T?M? ETK?NL???

Degerler_Egitimi

Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan tm e?itim-??retim kurumlar?nda uygulamaya koydu?u “De?erler E?itimi” faliyetleri uygulanmaya ba?land?.

WordPress Taraf?ndan G?lendirilmi?tir | Haz?rlayan: Bili?im Teknolojileri Alan? | Te?ekkrler los angeles seo, seo jobs ve denver colorado
T?klay?n?z